រចនាប័ទ្មកម្មវិធីប្ដូរ

ជ្រើសរចនាប័ទ្មពណ៌

...
សម្រាប់បទពិសោធន៍ល្អប្រសើរសូមផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកទៅ CHROME, FIREFOX, OPERA ឬ Internet Explorer ។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឥតគិតថ្លៃإعلن مجاناً

خلفية 1063 384ي XNUMX فيهااسمادزافنيو
مياهبلادي

يترجمإلى 110 لغة، وخمسةمميزاتبت: ១. بحثحسبال1.علانو ២ ។ حسبالفئة و៣.حسب الفئةوالموقعو2.حسبالموقعو ៥ ។ للكل

បកប្រែទៅ ១១០ ភាសា; វិធី ៥ យ៉ាងសម្រាប់ការស្វែងរកដែលប្រសើរជាងមុន៖ ១. ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ២. ក្នុងមួយប្រភេទ ៣ សម្រាប់ប្រភេទនិងទីតាំង ៤. ចំពោះទីតាំង ៥ សម្រាប់ទាំងអស់

ការផ្សព្វផ្សាយពិសេសإعلاناتمميزة

ផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្សព្វផ្សាយتعلاناتترويجية

រូបភាព

អ៊ីស្តង់ប៊ុលإسطنبول

រូបភាព

Cairo القاهرة

រូបភាព

ម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍مكائنومعدات

របៀបដែលវាធ្វើការالخطوات

បង្កើតគណនីحابساب

រូបភាព

01

បិទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកإنشرإعلانك

រូបភាព

02

ធ្វើឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកإصنعصفقتك

03

ពត៌មានផ្សព្វផ្សាយإعلانات

فحمجزورين, بمبرتقال, فحمطلحسودانى
فحمجزورين, بمبرتقال, فحمطلحسودانى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 26 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمأكاسيا
فحمأكاسيا
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
ទទួលបានរបស់អ្នក @ រយៈពេល ២៤ ម៉ោង
ទទួលបានរបស់អ្នក @ រយៈពេល ២៤ ម៉ោង
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • អាត្លង់តា, جورجيا، الولاياتالمتحدة
فحمحمضياتللبيع
فحمحمضياتللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمأييننيجيريللبيع
فحمأييننيجيريللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 23 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمطلحسودانيطبيعيللأرجيلة
فحمطلحسودانيطبيعيللأرجيلة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 22 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
តើអ្នកត្រូវការ @ អនុវត្តនៅទីនេះទេ
តើអ្នកត្រូវការ @ អនុវត្តនៅទីនេះទេ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 22 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • ចំណតរថយន្តចំបាំងអ៊ីអេអាយអេអាយអេ - អាយ - ឌី - អេសអេ - អេសអេលអេសអេស
@ ផ្តល់ជូនទីនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប
@ ផ្តល់ជូនទីនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 22 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • អាឡិនថោន, بنسلفانيا، الولاياتالمتحدة
មីនីតូយ៉ូតាឡែសរីសឺរីប្រចាំឆ្នាំ
មីនីតូយ៉ូតាឡែសរីសឺរីប្រចាំឆ្នាំ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 21 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • អាកាសយានដ្ឋានថេល្លិនតាថូម៉ាន់មេនتالين، تستونيا
بمبرتقالبدونشوائبأوأتربة
بمبرتقالبدونشوائبأوأتربة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
iPhone 12 Pro Max 256GB Ξεκλείδωμαεργοστασίου
iPhone 12 Pro Max 256GB Ξεκλείδωμαεργοστασίου
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ១២ វិថីហេនរី Guillaumet, تولوز، فرنسا
شمالشعلةالمخصصللمشاوي
شمالشعلةالمخصصللمشاوي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمنيجيريللبيعبالجملة
فحمنيجيريللبيعبالجملة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 14 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمحمضياتذوكفاءةعاليةللأراجيل
فحمحمضياتذوكفاءةعاليةللأراجيل
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 13 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمأراجيلسودانيفاخر
فحمأراجيلسودانيفاخر
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 12 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
فحمليمونخاليمنالرائحة
فحمليمونخاليمنالرائحة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 11 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
(قازقياسدرجةةرارةالجسم (ترممترحراري
(قازقياسدرجةةرارةالجسم (ترممترحراري
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 11 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ៦៧ ស្ត្រេសរីស្តស្ត, ញូវយ៉ក, NY ១០០១៣، الولاياتالمتحدة
Oxyb Extra قياسنسبةالاكسجينبالدم
Oxyb Extra قياسنسبةالاكسجينبالدم
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 11 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ១១៦ ផ្លូវអូធ័រ Ibn Affan, មកពី Tarif Square, អគារធនាគារអូឌីស៊ីលេខ ៥១៣
فحمطلحسودانيسريعالاشتعالللشيشة
فحمطلحسودانيسريعالاشتعالللشيشة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 10 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
شركاتالفحمفينيجيريا
شركاتالفحمفينيجيريا
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 09 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
رضعقاريعنطريقالبنوكمعسييلالمبلغواعطائك
رضعقاريعنطريقالبنوكمعسييلالمبلغواعطائك
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 07 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياض
فحمحمضياتبجودةعالية
فحمحمضياتبجودةعالية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 07 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
بمبرتقالممتازللتصدير
بمبرتقالممتازللتصدير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 06 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
شركاتبيعفحمالحمضيات
شركاتبيعفحمالحمضيات
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الخبرالسعودية
فحمنيجيريخاليمنالكيماويات
فحمنيجيريخاليمنالكيماويات
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 04 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
រហ័ស @ ផ្តល់ជូននៅទីនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប
រហ័ស @ ផ្តល់ជូននៅទីនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • ឌូបៃ - دبي - الإماراتالعربيةالمتحدة
فحمأراجيلسودانيللبيع
فحمأراجيلسودانيللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الخليل
فحمليموننخبأول
فحمليموننخبأول
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 01 / 2021

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
منيجيريدرجةأوليللبيع
منيجيريدرجةأوليللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 31 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
الفحمالذهبيسريعالاشتعال
الفحمالذهبيسريعالاشتعال
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 30 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
للاستقداممنالفلبينكينيااوغندابنجلاديشباكستان
للاستقداممنالفلبينكينيااوغندابنجلاديشباكستان
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياض
تسديدالقروض 0555503911
تسديدالقروض 0555503911
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضالسعودية
شمالشعلةالفاخرللمشاوي
شمالشعلةالفاخرللمشاوي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • القاهرة، مصر
جهازقياسدرجةالحموضة PH ودرجةالحرارة
جهازقياسدرجةالحموضة PH ودرجةالحرارة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • شرالشيخ، قسمكفرالشيخ، شرالشيخ، مصر
ازقياسالهيدروجينالمذابفالمياه
ازقياسالهيدروجينالمذابفالمياه
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 28 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • شرالشيخ، قسمكفرالشيخ، شرالشيخ، مصر
فقطقمبتمويلها
فقطقمبتمويلها
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 27 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

فقطقمبتمويلها

AED درهمإماراتي 100,000,000.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • ជ្រលងភ្នំឌូបៃ - អេម៉ា - ឌីស - ឌី - មឺរ
យើងផ្តល់ជូននូវ @ គ្រប់ប្រភេទ
យើងផ្តល់ជូននូវ @ គ្រប់ប្រភេទ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 27 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

 • ញូអរលែន, لويزيانا، الولاياتالمتحدة
طلمباتاعماق
طلمباتاعماق
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

طلمباتاعماق

EGP جنيهمصري 1,000.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • اولطلعهبنهاالحرشبراالخيمه
كومباكت hpl_ نورديزاين
كومباكت hpl_ نورديزاين
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • جسرالسويس، النزهة، قسمالنزهة، مصر
فحمجزورينسريعالاشتعال
فحمجزورينسريعالاشتعال
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 17 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

فحمجزورينسريعالاشتعال

ដុល្លារدولارأمريكي 425.000 (ថេរثابت)
 • الرياضالسعودية
فحمكرفوتذوكفاءةعالية
فحمكرفوتذوكفاءةعالية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

فحمكرفوتذوكفاءةعالية

ដុល្លារدولارأمريكي 500.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • القاهرة، مصر
فحمجزوريننخبأول
فحمجزوريننخبأول
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 15 / 12 / 2020

فحمجزوريننخبأول
فحمجزوريننخبأول
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 15 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

فحمجزوريننخبأول

ដុល្លារدولارأمريكي 400.000 (អប្បបរមាحدأدنى)
 • القاهرة، مصر
فحمفاخرللتصديرمننيجيريا
فحمفاخرللتصديرمننيجيريا
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 14 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

فحمفاخرللتصديرمننيجيريا

ដុល្លារدولارأمريكي 500.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • នីហ្សេរីយ៉ា
ជាឱកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគ
ជាឱកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 07 / 12 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • Sheraton, شيراتونالمطارققسمالنزهة، مصر
الهندسيهلطمياتالاعماق
الهندسيهلطمياتالاعماق
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 12 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

الهندسيهلطمياتالاعماق

EGP جنيهمصري 1,500.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • اولطلعهبنهاالحرشبراالخيمه
معلمةمتابعةابتدائيومتوسطجميعالموادقرقالرياض
معلمةمتابعةابتدائيومتوسطجميعالموادقرقالرياض
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

معلمةمتابعةابتدائيومتوسطجميعالموادقرقالرياض

អេស។ អេស (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • الرياض, السعودية
مطلوبمهندسشبكةكهربائيةتسليك
مطلوبمهندسشبكةكهربائيةتسليك
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 23 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: ការងារوJobsائف

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • جولةكالتكسشخيخعثمان، عدن، اليَمَن
معلمةتأسيسلغةانجليزيةابتدائيشمالالرياض
معلمةتأسيسلغةانجليزيةابتدائيشمالالرياض
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 22 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياض, السعودية
تطبيقأفضلقرضشخصيلجميعاحتياجاتكالمالية
تطبيقأفضلقرضشخصيلجميعاحتياجاتكالمالية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 17 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

تطبيقأفضلقرضشخصيلجميعاحتياجاتكالمالية

ដុល្លារدولارأمريكي 100,000.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • រីយ៉ាដអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត
أبحثعنمحاسبللعملفيعدن
أبحثعنمحاسبللعملفيعدن
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 11 / 2020

أبحثعنمديرإنتاجمنتجاتجلديةوحقائبوأحذية
أبحثعنمديرإنتاجمنتجاتجلديةوحقائبوأحذية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 13 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: ការងារوJobsائف

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • عدن، اليَمَن
ម៉ូដ Celine
ម៉ូដ Celine
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 13 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

ម៉ូដ Celine

EGP جنيهمصري 12,000.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • مدينهنصر، مكرمعبيد، المنطقةالسادسةدمدينةنصر، مصر
دروسخصوصيةفيالرياضالسعودية
دروسخصوصيةفيالرياضالسعودية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 10 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياض, السعودية
ការផ្តល់ជូនរហ័សបំផុត
ការផ្តល់ជូនរហ័សបំផុត
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 08 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • Prathipa Poojari, Alolli, ផ្លូវ Hakrematha, Koderi, كارناتاكا، الهند
نبحثعنمصمممنتجاتجلديةوحقائب
نبحثعنمصمممنتجاتجلديةوحقائب
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: ការងារوJobsائف

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • ميناءالحاوياتكالتكس، الجنوبالعربي، عدن، اليَمَن
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الخرجالسعودية
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
موقعتقتقتقللبببببببببتسسسسسسسسسسسس2020سXNUMX
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 11 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • الرياضالسعودية
نقدم قرضًا ماليًا فيأقلمن 24 ساعة។ قدمالآن។
نقدم قرضًا ماليًا فيأقلمن 24 ساعة។ قدمالآن។
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • King Salman bin Abdulaziz Al Saud Street, Madinat Jumeirah Resort, Umm Suqeim, ឌូបៃ, អារ៉ាប់រួម
تمويلالمواطنينالسعوديين។
تمويلالمواطنينالسعوديين។
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 27 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

تمويلالمواطنينالسعوديين។

អេស។ អេស (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • تمويلالمواطنينالسعوديين។
Herbal Molasses Elngom Elfakher មកពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប
Herbal Molasses Elngom Elfakher មកពីប្រទេសអេហ្ស៊ីប
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • جسرالسويسالقاهرة
معسلالنجومالفاخرالخاليمنالنيكوتينوالتبغ
معسلالنجومالفاخرالخاليمنالنيكوتينوالتبغ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

معسلالنجومالفاخرالخاليمنالنيكوتينوالتبغ

EGP جنيهمصري 1.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • السرالسويس
المركزالأوروبيلمكافحهالحشراتوالتنظيف
المركزالأوروبيلمكافحهالحشراتوالتنظيف
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • ឌូបៃ
تصميملوقوب ١٥٠ ريال
تصميملوقوب ١٥٠ ريال
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 03 / 10 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • អាល់ហ្សាហ្សីយ៉ា, ជេដដាالسعودية
ilaيلاللبيعفلجالشاممسقطវីឡាសម្រាប់លក់ Flaj Alsha
ilaيلاللبيعفلجالشاممسقطវីឡាសម្រាប់លក់ Flaj Alsha
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 30 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • شارعنوفمبر، قطمسقط، عمان
عقاراتوصيانةمباني
عقاراتوصيانةمباني
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 30 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

عقاراتوصيانةمباني

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • مسقط، عمان
تأجيرسياراتتاجير
تأجيرسياراتتاجير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 30 / 09 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • مطارمسقطالدولي، مسقط، عمان
يلاللإيجارصيالصادقالامينفيعوقدبصلالة
يلاللإيجارصيالصادقالامينفيعوقدبصلالة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 09 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ផ្លូវគ្មានឈ្មោះ, ةلالة، عمان
تأجيرسياراتتاجير
تأجيرسياراتتاجير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 09 / 2020

تأجيرسياراتتاجير
تأجيرسياراتتاجير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 09 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • صلالة، عمان
تأجيرسياراتتاجير
تأجيرسياراتتاجير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 29 / 09 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • الحيالتجاريصةلالة، عمان
اناتمياهبلاستيكتوصيلوتركيبداخلعمانالزرقاء
اناتمياهبلاستيكتوصيلوتركيبداخلعمانالزرقاء
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 28 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • شارعالأزرق، عمّان، الأردن
مؤسسةتاجالدينللاستشاراتالقانونية
مؤسسةتاجالدينللاستشاراتالقانونية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 28 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مجمعمحاكمجنوبالقاهرة، بيرمالتونسي، البغالة، السيدةزينب، مصر
شركةشحنونقلالىالسعودية 00971507199563
شركةشحنونقلالىالسعودية 00971507199563
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 27 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • អាល់ - អារៀ - ឌឺហាប់ - الإماراتالعربيةالمتحدة
نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 26 / 09 / 2020

نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 26 / 09 / 2020

نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
نقلعفشنقلاثاثبالرياضوخارجها
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 26 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • الرياضالسعودية
ابوابمصفحهتركىوابوابغرفتركيوروسى
ابوابمصفحهتركىوابوابغرفتركيوروسى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 26 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • السادسمنأكتوبر، مصر
شقةللبيع
شقةللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈកែសំរួល / ប្រឌិតឡើងវិញمعادتأهيله، مجدد

شقةللبيع

JOD دينارأردني 100,000.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • منطقةطارق، عمّان، ហ្ស៊កដានី
فانوسبيتكالسحرى
فانوسبيتكالسحرى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 21 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

فانوسبيتكالسحرى

EGP جنيهمصري 250.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • مصروالسودان، Al Khassah, Hada'iq El Qobbah, អេហ្ស៊ីប
كومباكت hpl
كومباكت hpl
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 21 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • Houseرفشركةផ្ទះបៃតងសម្រាប់បង្រួម - جرينهاوسللكومباكت
محاميمتميز ០៥០០៥៤៧៥៥
محاميمتميز ០៥០០៥៤៧៥៥
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 21 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

 • الرياضអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
kawafel.co@gmail.com
kawafel.co@gmail.com
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 21 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

kawafel.co@gmail.com

ដុល្លារدولارأمريكي 100.000 (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • អ៊ីស្តង់ប៊ុលទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតួកគី
ارضزراعيهللبيع
ارضزراعيهللبيع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

ارضزراعيهللبيع

EGP جنيهمصري 1,600,000.000 (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • ផ្លូវគ្មានឈ្មោះ Qleishan, Itay El Barud, អភិបាល El Beheira ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
ونشالكويت
ونشالكويت
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • الأحمدي، គុយវែត
សម្រាប់តែម៉ាកនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប
សម្រាប់តែម៉ាកនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 09 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • Heliopolis អភិបាលក្រុងគែរប្រទេសអេហ្ស៊ីប
cleanerنظيفمبانيអ្នកបោសសំអាតអាគារ
cleanerنظيفمبانيអ្នកបោសសំអាតអាគារ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
علاجطبيعيوتأهيلطبيفيمنزلكبجدة
علاجطبيعيوتأهيلطبيفيمنزلكبجدة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • حيالصفاء, بجوارمستشفىالجدعاني, ،دة، Jeddah អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
العابملاهى
العابملاهى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

 • ،اهره، អេហ្ស៊ីប
مطلوبببغاءفيصلالة
مطلوبببغاءفيصلالة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
فانوسبيتكالسحرى
فانوسبيتكالسحرى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 09 / 2020

 • مصروالسودان، Al Khassah, Hada'iq El Qobbah, អេហ្ស៊ីប
عرضالمضيدمنហាន់ឌ្រីហាប់ប៊ែលយូអេសអេសអេសអេល ១.៥ លី ៣
عرضالمضيدمنហាន់ឌ្រីហាប់ប៊ែលយូអេសអេសអេសអេល ១.៥ លី ៣
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 18 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • القاهرة، អេហ្ស៊ីប
اناتمياهبلاستيكتوصيلوتركيبداخلعمانالزرقاء
اناتمياهبلاستيكتوصيلوتركيبداخلعمانالزرقاء
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 18 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ៤០ ៤០، عمّان
العابملاهى
العابملاهى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 17 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ១ អាល់ហារ៉ាម, កាហ្វារណាស្សា, អាល់ហារ៉ាម, អភិបាលជីហ្សា, អេហ្ស៊ីប
العابملاهى
العابملاهى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 17 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • អេហ្ស៊ីបអេហ្ស៊ីបអេហ្ស៊ីប
رخامصناعي
رخامصناعي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 17 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • ១១១ ភូមិសេកាកាអាល់ម៉ាតាអេលណូហ្សាអភិបាលក្រុងគែរប្រទេសអេហ្ស៊ីប
تركةتنظيفمنازلببريدة 0539117180 خدمةمنزلببريدة
تركةتنظيفمنازلببريدة 0539117180 خدمةمنزلببريدة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ទីក្រុងរីយ៉ាដ
النترا ٢٠١٣
النترا ٢٠١٣
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
مطعمالميدانالتركي
مطعمالميدانالتركي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الموالحالجنوبية، សេបេ, អូម៉ង់
سوناتا ٢٠١٤
سوناتا ٢٠١٤
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 16 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
معلماتتأسيسخصوصيفيالرياضجميعالمراحل
معلماتتأسيسخصوصيفيالرياضجميعالمراحل
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 14 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

معلماتتأسيسخصوصيفيالرياضجميعالمراحل

អេស។ អេស (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • الرياض, السعودية
អ្នកផ្តល់ការងារتوفيرموظفين
អ្នកផ្តល់ការងារتوفيرموظفين
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 14 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

អ្នកផ្តល់ការងារتوفيرموظفين

ដុល្លារدولارأمريكي 350.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالإتصال)
 • الهند
محاسبقانونييالرياض
محاسبقانونييالرياض
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 13 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

محاسبقانونييالرياض

អេស។ អេស (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • الرياض, السعودية
ابحثعنمدرسةخاصةلإبني
ابحثعنمدرسةخاصةلإبني
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 12 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

ابحثعنمدرسةخاصةلإبني

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (អាចចរចារបាន)
 • مسقطمول، ផ្លូវសាឡាម, ស៊ូបេ, អូម៉ង់
معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض
معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 10 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض

អេស។ អេស (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • الرياضអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض
معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 09 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

معلماتخصوصيتأسيسومتابعهبالرياض

អេស។ អេស (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • الرياضالسعودية
ការរចនាក្រាហ្វិចتصميموإعلان
ការរចនាក្រាហ្វិចتصميموإعلان
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 06 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈទាំងអស់الجميع

ការរចនាក្រាហ្វិចتصميموإعلان

ដុល្លារدولارأمريكي 0.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • تعز، اليَمَن
مستشفىالاملالعربيفيالحديدة
مستشفىالاملالعربيفيالحديدة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • 34, អាល់ហ៊ូឌាដាប្រទេសយេម៉ែន
لمبهديكورسقفبارز
لمبهديكورسقفبارز
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
بيعالعسلوالاعشاب
بيعالعسلوالاعشاب
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
اضاءهبالطاقهالشمسيه
اضاءهبالطاقهالشمسيه
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 05 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
ការធានារ៉ាប់រងتأمين
ការធានារ៉ាប់រងتأمين
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

ការធានារ៉ាប់រងتأمين

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • جامعالسلطانقابوس - صلالة، សាឡាឡា, អូម៉ង់
تأمينالسيارات
تأمينالسيارات
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

تأمينالسيارات

ដុល្លារدولارأمريكي 700.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • 60, សាណាអា, យេម៉ែន
أصمينالأصولوالنقلفيالشركةالوطنيةللتأمين
أصمينالأصولوالنقلفيالشركةالوطنيةللتأمين
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 02 / 09 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

أصمينالأصولوالنقلفيالشركةالوطنيةللتأمين

ដុល្លារدولارأمريكي 111.000 (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • Z62 St, Sana'a, យេម៉ែន
منسقطبيفيمصر
منسقطبيفيمصر
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 27 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • التفسعندرية، ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
أبحثعنهاتفانفينيكسកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ infinix
أبحثعنهاتفانفينيكسកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ infinix
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مسقط، អូម៉ង់
lookingبحثعنتابليتإتشتيسيកំពុងរកមើលថេប្លេត HTC
lookingبحثعنتابليتإتشتيسيកំពុងរកមើលថេប្លេត HTC
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مسقط، អូម៉ង់
lookingبحثعنتابليتالكاتيلកំពុងស្វែងរកថេប្លេតអាល់ខេត
lookingبحثعنتابليتالكاتيلកំពុងស្វែងរកថេប្លេតអាល់ខេត
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
هاتفلينوفو
هاتفلينوفو
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

هاتفلينوفو

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • مسقط، អូម៉ង់
phoneاتفبلاكبيريទូរស័ព្ទ Blackberry
phoneاتفبلاكبيريទូរស័ព្ទ Blackberry
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
حثبحثعنهاتفموتورولاកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ Motorola
حثبحثعنهاتفموتورولاកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ Motorola
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مسقط، អូម៉ង់
LGاتفإلجيទូរស័ព្ទ LG
LGاتفإلجيទូរស័ព្ទ LG
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

LGاتفإلجيទូរស័ព្ទ LG

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
mobileاتفسونيទូរស័ព្ទដៃសូនី
mobileاتفسونيទូរស័ព្ទដៃសូនី
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ: សម្រាប់ការដេញថ្លៃمauctionاد

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម: សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរللتبديل

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
تبحثعنتابليتកំពុងរកមើលថេប្លេត
تبحثعنتابليتកំពុងរកមើលថេប្លេត
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម: សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរللتبديل

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مسقط، អូម៉ង់
تبحثعنتابليتកំពុងស្វែងរកថេប្លេត ៦
تبحثعنتابليتកំពុងស្វែងរកថេប្លេត ៦
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • ةدةអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
تفبحثعنهاتفកំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • الرياضអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
.بحثعنقاعةأفراحصالةعرس
.بحثعنقاعةأفراحصالةعرس
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • Muscat ប្រទេសអូម៉ង់។
أبحثعنمخزنصغير
أبحثعنمخزنصغير
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

أبحثعنمخزنصغير

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • مسقط، អូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអគារដែកថែបដើម្បីជួល
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអគារដែកថែបដើម្បីជួល
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • مسقط، អូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងរកហាងជួល
ខ្ញុំកំពុងរកហាងជួល
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثعنعمارةكاملة ٤ طوابق
أبحثعنعمارةكاملة ٤ طوابق
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • Muscat ប្រទេសអូម៉ង់។
أبحثعنشقةسكن
أبحثعنشقةسكن
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • الباطنةللغرفالمفروشة, សូហារអូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការិយាល័យផ្ទះល្វែង
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការិយាល័យផ្ទះល្វែង
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • صور، អូម៉ង់
أبحثعنمبنىتجاري
أبحثعنمبنىتجاري
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម៖ ជួលឡៃឡិន

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • العامرات، អូម៉ង់
ខ្ញុំចង់បានដី
ខ្ញុំចង់បានដី
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដី
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដី
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកដី

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • صحار، អូម៉ង់
أبحثعنمبنى
أبحثعنمبنى
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

أبحثعنمبنى

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (ឥតគិតថ្លៃ مجاناً)
 • مسقط، អូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកទីធ្លារបង
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកទីធ្លារបង
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • صحار، អូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកសាលពិព័រណ៍
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកសាលពិព័រណ៍
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខ័ណៈទាំងអស់

 • manلالة، អូម៉ង់
أناابحثعنقاعةمؤتمرات
أناابحثعنقاعةمؤتمرات
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
الرعودللمعداتالمنزلية
الرعودللمعداتالمنزلية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 25 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
عطرمسكعبدالصمدالقرشي
عطرمسكعبدالصمدالقرشي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

عطرمسكعبدالصمدالقرشي

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • manلالة، អូម៉ង់
عطرمسكالغزالالأسودعبدالصمدالقرشي
عطرمسكالغزالالأسودعبدالصمدالقرشي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
أبحثعنسيارةفوود
أبحثعنسيارةفوود
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • Muscat ប្រទេសអូម៉ង់។
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានតាហូ
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានតាហូ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានម៉ាកមីស៊ូប៊ីស៊ី
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានម៉ាកមីស៊ូប៊ីស៊ី
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثعنسيارةطوارق
أبحثعنسيارةطوارق
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثسيارةأودي
أبحثسيارةأودي
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈអំណោយياداياقصدتات

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثسيارةبيإمدبليو
أبحثسيارةبيإمدبليو
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានម៉ាហ្សាដា
ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកឡានម៉ាហ្សាដា
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثعنسيارةمرسيدس
أبحثعنسيارةمرسيدس
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
أبحثعنشراءسيارةليكسس
أبحثعنشراءسيارةليكسس
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
إنشرإعلانك مجاناً
إنشرإعلانك مجاناً
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
إنشرإعلانك مجاناً
إنشرإعلانك مجاناً
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
إنشرإعلانك مجاناً
إنشرإعلانك مجاناً
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 24 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ដើម្បីទិញلشلشراء

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
شحنبضائع
شحنبضائع
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 23 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

شحنبضائع

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (អប្បបរមាحدأدنى)
 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
مكتباستيرادوofficeديرការិយាល័យនាំចេញនាំចូល
مكتباستيرادوofficeديرការិយាល័យនាំចេញនាំចូល
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 22 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • طريقالباطنة، សូរ៉ា, سلطنةعمان
គ្រូបង្រៀនបើកបររថយន្តاستاذتعليمسواقة
គ្រូបង្រៀនបើកបររថយន្តاستاذتعليمسواقة
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مركزعوقدالصحيមណ្ឌលសុខភាព Awqad، សាលឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
يارسموديلឆ្នាំ ២០០៨
يارسموديلឆ្នាំ ២០០៨
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 20 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

 • សាឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
مشروعمصنعمنتجاتبلاستيكية
مشروعمصنعمنتجاتبلاستيكية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مولداتكهرباء
مولداتكهرباء
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

مولداتكهرباء

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (តម្លៃលើការហៅالسعرعندالطلب)
 • manلالة، អូម៉ង់
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
كمبرسورهواءبسعرمناسبម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់
كمبرسورهواءبسعرمناسبម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مشروعانتاجزيتالسمسمسليطجلجلومعجونالسمسم
مشروعانتاجزيتالسمسمسليطجلجلومعجونالسمسم
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
شششووصت.تتت។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។
شششووصت.تتت។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مشروعمصنعالواحالطاقةالشمسية
مشروعمصنعالواحالطاقةالشمسية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مشروعمصنعالاالياسالورقية
مشروعمصنعالاالياسالورقية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مصنعالأكوابالورقية
مصنعالأكوابالورقية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
مصنعطحينية
مصنعطحينية
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • manلالة، អូម៉ង់
بيتالعلاجللطبالبديل
بيتالعلاجللطبالبديل
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 19 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • منطقةصلالةالغربية، សាលឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
محلللبيعبمساحهكبيره
محلللبيعبمساحهكبيره
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 18 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ៖ ប្រើمستخدم

محلللبيعبمساحهكبيره

OMR ريالعماني ២.៧០០.០០០ (អាចចរចារបានقابلللتفاوض)
 • សាលឡាឡាالسويقالسوقالقديم
فولوتميسمطعميمني
فولوتميسمطعميمني
មើលលម្អិត

បានបង្ហោះនៅលើ: 18 / 08 / 2020

ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈដើម្បីលក់للبيع

លក្ខខណ្ឌ: ថ្មីجديد

 • مركزالسعادةالصحي، សាលឡាឡាប្រទេសអូម៉ង់
កំពូល